Guus Habraken Advies en Interim
Molenakker 5F
5438 NE Gassel
KvK-nummer: 55358187

Artikel 1         Toepasselijkheid

1.1     Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen Guus Habraken, Advies en Interim, hierna te noemen “Gebruiker”, en een “Opdrachtgever”, en op alle nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, en op alle offertes, aanbiedingen, intentieverklaringen, opdrachten, opdrachtbevestigingen en andere documenten en handelingen gemaakt en/of verricht ter voorbereiding op en/of voorafgaand en/of in verband met een overeenkomst.

1.2     Geen voorwaarden van welke aard en van welke naam ook, die Opdrachtgever hanteert en/of waarnaar Opdrachtgever verwijst, zijn van toepassing en alle zodanige voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk verworpen door Gebruiker.

1.3     In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden en de inhoud van de overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de overeenkomst.

Artikel 2         Aanbiedingen, offertes

2.1     Alle offertes en alle aanbiedingen van Gebruiker die door Gebruiker worden verstrekt ter voorbereiding van en/of voorafgaand aan het tot stand komen van een overeenkomst, zijn niet bindend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een van voornoemde documenten een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de Opdrachtgever aanvaardt, dan heeft Gebruiker het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2     Iedere offerte en/of elke aanbieding van Gebruiker heeft uitsluitend betrekking op de diensten, en de omvang daarvan, zoals in de offerte en/of het aanbod is vermeld.

2.3     Prijzen, tarieven en de duur van de opdracht in offertes en/of aanbieding zijn gebaseerd op bij aanvraag door de Opdrachtgever verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens naderhand gewijzigd worden, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen, tarieven en/of duur van de opdracht. Gebruiker is alsdan gerechtigd deze te wijzigen.

2.4     Een overeenkomst komt slechts tot stand bij schriftelijke bevestiging daarvan door Gebruiker of door uitvoering van de overeenkomst door Gebruiker.

2.5     Als de aanbieding niet wordt aanvaard, heeft Gebruiker het recht alle kosten die hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te doen bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3         Contractduur; uitvoerings- en leveringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

3.1     De overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

3.2     Het is Gebruiker te allen tijden toegestaan de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.3     Opgegeven termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten zijn verricht kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn dient gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke gesteld te worden. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.4     De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs hoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

3.5     Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Gebruiker op en is voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen, te annuleren of te ontbinden.

Artikel 4         Prijswijziging

4.1     Indien er een aanmerkelijke stijging van kostprijs bepalende factoren
ontstaan na het sluiten van de overeenkomst, is Gebruiker gerechtigd om deze prijsstijging door te berekenen aan Opdrachtgever. Als aanmerkelijke verhoging van de kostprijs heeft te gelden een verhoging van minimaal 5% (vijf procent).

4.2     Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 te voldoen te gelijk met betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

Artikel 5         Betaling

5.1     Opdrachtgever dient te betalen binnen 8 dagen na factuurdatum op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek, te weten eenmaal per week, te factureren.

5.2     Het recht van opdrachtgever om zijn vordering op Gebruiker te verrekenen is uitgesloten. Betaling dient derhalve te worden verricht zonder enige aftrek of verrekening of inhouding van welke aard ook, tenzij anders overeengekomen tussen partijen.

5.3     Indien Opdrachtgever niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, is Opdrachtgever in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, en zal Opdrachtgever aan Gebruiker een vertragingsrente van 3% per maand verschuldigd zijn, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekenend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

5.4     Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is Opdrachtgever aan Gebruiker alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 100,–.

Artikel 6         Aansprakelijkheid

6.1       Gebruiker is aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en aansluitend gevolg is van een aan Gebruiker toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen Gebruiker verzekerd is.

6.2       Als het voor Gebruiker ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door Gebruiker voor de overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht.

6.3       Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

a.         bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;

b.         schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevenden ondergeschikte van Gebruiker.

6.4       Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 7         Overmacht

7.1       Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de Wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

7.2       Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan Opdrachtgever.

Artikel 8         Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

8.1       Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

8.2       Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

8.3       Indien Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling terwijl Opdrachtgever uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

8.4       Opdrachtgever doet afstand van alle rechten op (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. BW, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

8.5       Ingeval van liquidatie, van (aanvragen van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering (zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk), of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of de overeenkomst annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

8.6       Door Opdrachtgever reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 9         Privacyregeling

9.1       Guus Habraken Advies en Interim hecht veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid. De volgende regels zijn van toepassing:

a.         alleen die persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening richting Opdrachtgever te onderhouden en te verbeteren of wanneer Gebruiker dit op basis van de wet- en regelgeving is toegestaan of is verplicht;

b.         persoonsgegevens van Opdrachtgever worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd. Meer hierover leest u in de privacyverklaring die wij op onze webpagina hebben gepubliceerd;

c.         persoonsgegevens van Opdrachtgever worden door Gebruiker strikt vertrouwelijk behandeld (documenten, e-mails etc.)

d.         Gebruiker verstrekt persoonsgegevens enkel aan derde partijen wanneer er tussen Opdrachtgever, Gebruiker en derde partijen schriftelijke afspraken zijn gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 10        Toepasselijk recht en geschillen

10.1     Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

10.2     Alle geschillen die ontstaan in verband met de overeenkomst, of nadere overeenkomsten die het gevolg daarvan zijn, waaronder begrepen geschillen met betrekking tot het bestaan, de geldigheid en/of de beëindiging ervan, zullen met uitsluiting van andere gerechten aanhangig gemaakt worden bij de rechtbank in Nederland die bevoegd is in de vestigingsplaats van Gebruiker. Gebruiker mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

Artikel 11        Vindplaats en wijziging voorwaarden

11.1     Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en deze voorwaarden worden op verzoek van opdrachtgever kosteloos door  gebruiker toegezonden.

11.2     Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.

11.3     De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.